Значимые события 2018 года

1. Рождественский бал (ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского», Гродненская область, Сморгонский район, аг.Залесье)

В СМИ: сайт газеты «Светлы шлях» (http://www.shliah.by/news/kultura/gistoryya/da-250-goddzya-mixala-kleafasa-aginskaga/news11473.html)

Поклонники бальных танцев, любители исторических инсталляций и все те, кто решил встретить Рождество в необычной атмосфере, смогли стать участниками традиционного ещё с ХІХ века Рождественского бала в «Северных Афинах». У каждого гостя была возможность окунуться в атмосферу позапрошлого века и узнать о бальных традициях самого сказочного дня в году.

Калядныбаль (ДГКУ «Музей-сядзіба М.К. Агінскага», Гродзенская вобласць, Смаргонскіраён, аг.Залессе)

Прыхільнікі бальных танцаў, аматарыгістарычныхінсталяцый і ўсетыя, хтовырашыўсустрэцьКаляды ў незвычайнайатмасферы, змаглістацьудзельнікамітрадыцыйнагаяшчэ з ХІХстагоддзяКаляднагабалю ў «ПаўночныхАфінах». У кожнагагосця была магчымасцьакунуцца ў атмасферупазамінулагастагоддзя і даведаццапрабальныхтрадыцыяхсамогаказачнага дня ў годзе.

2. Детский бал «Северные Афины и их маленькие жители», приуроченный к Международному дню защиты детей (ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского», Гродненская область, Сморгонский район, аг.Залесье)

Для самых маленьких гостей усадьбы ежегодно проводятся детские балы, на которых участники могут научится правилам бального этикета ХІХ века, станцевать модные в те времена танцы (полонезы, вальсы, польки и др.), вдоволь насладятся играми и развлечениями и почувствовать себя настоящим гостем великосветского бала в «Северных Афинах» М.К. Огинского.

Дзіцячыбаль«ПаўночныяАфіны і іхмаленькіяжыхары», прымеркаваны да Міжнароднага дня абароныдзяцей (ДГКУ «Музей-сядзіба М. К. Агінскага», Гродзенская вобласць, Смаргонскіраён, аг.Залессе)

Для самых маленькіхгасцейсядзібыштогодправодзяццадзіцячыябалі, на якіхудзельнікімогуцьнавучыццаправіламбальнагаэтыкету ХІХстагоддзя, станцавацьмодныя ў тыя часы танцы (паланэзы, вальсы, полькі і інш.), уволюнацешыццагульнямі і забавамі і адчуцьсябесапраўднымгосцемвелікасвецкіхбалюў «ПаўночныхАфінах» М.К. Агінскага.

3. Праздник камерной музыки «Возвращение Северных Афин», приуроченный ко дню рождения Михала Клеофаса Огинского (ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского», Гродненская область, Сморгонский район, аг. Залесье)

В СМИ: сайт газ. «Светлы шлях» http://www.shliah.by/news/kultura/gistoryya/da-250-goddzya-mixala-kleafasa-aginskaga/news14064.html?sphrase_id=21380

Празднование дня рождения знаменитого хозяина «Северных Афин» Михала Клеофаса Огинского концертной программой стало уже традиционным. В 2014 году в усадьбе прошел первый концерт «Возвращение Северных Афин» при участии Национального академического концертного оркестра Беларуси под руководством Михаила Финберга, а в 2015 году концерт прошел в рамках празднования 250-летия со дня рождения М.К. Огинского и стал значительным событием в музыкальной жизни всей Беларуси. В 2018 году Праздник камерной музыки с участием оркестра прошел в усадьбе М.К. Огинского в пятый раз.

Свята камернага музыкі «Вяртанне Паўночных Афін», прымеркаванае да дня нараджэння Міхала Клеафаса Агінскага (ДГКУ «Музей-сядзіба М.К. Агінскага», Гродзенская вобласць, Смаргонскі раён, аг. Залессе)

Святкаванне дня нараджэння знакамітага гаспадара «Паўночных Афін» Міхала Клеафаса Агінскага канцэртнай праграмай стала ўжо традыцыйным. У 2014 годзе ў сядзібе прайшоў першы канцэрт «Вяртанне Паўночных Афіна» пры ўдзеле Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтва Міхаіла Фінберга, а ў 2015 годзе канцэрт прайшоў у рамках святкаванне 250-годдзя з дня нараджэння М.К. Агінскага і стаў значнай падзеяў у музычным жыцьці ўсёй Беларусі. У 2018 годзе Свята камернай музыкі з удзелам аркестра прайшоў у сядзібе М.К. Агінскага ў пяты раз.

4. Взрослый бал (ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского», Гродненская область, Сморгонский район, аг. Залесье)

В СМИ: сайт газ. “СБ Беларусь сегодня” https://www.sb.by/articles/bal-dlya-vzroslykh-proshel-v-muzee-usadbe-oginskogo.html

Сайт газ. “Светлы шлях” http://www.shliah.by/news/kultura/gistoryya/da-250-goddzya-mixala-kleafasa-aginskaga/news14099.html

Сайт газ. “Маладзечанская газета” http://mgazeta.by/ru/glavnaya-novost/item/3376-yak-shlyakhtsits-z-maladzechna-pabyva-na-bali.html

Уникальный для нашего времени костюмированный бал для взрослых в стиле ХІХ века проходит в старинных интерьерах усадьбы М.К. Огинского. Современные кавалеры и дамы, сменившие на паркете шляхту, имеют возможность продемонстрировать собственное танцевальное мастерство и перенимать навыки вальса и полонеза у профессионалов. Атмосферу бала двухсотлетней давности дополняют придворные музыканты.

Дарослы баль (ДГКУ «Музей-сядзіба М.К. Агінскага», Гродзенская вобласць, Смаргонскі раён, аг. Залессе)

Унікальны для нашага часу касцюмаваны баль для дарослых у стылі ХІХ стагоддзя праходзіць у старадаўніх інтэр’ерах сядзібы М.К. Агінскага. Сучасныя кавалеры і дамы, якія змянілі на паркеце шляхту, маюць магчымасць прадэманстраваць уласнае танцавальнае майстэрства і пераняць навыкі вальса і паланэза ў прафесіяналаў. Атмасферу балю двухсотгадовай даўнасці дапаўняюць прыдворныя музыкі.